Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
   
Bøker      
    LENKER    
Lydbøker Akvarier Fiskeredskap - produktoversikter Mat fra fisk og skalldyr    
    Artsbestemmelse nøkler Forskning og utvikling Offentlige etater    
Cd-rom   Dyr og planter i sjøen  m/ bilder, lyd, film, tekst Innlandsfiske Organisasjoner    
    Fagfilmer på nettet Knop & Stikk Spill på nettet    
Video     Fiskeri Kysten rundt med web-kamera Statistikk og registere      
      Akvakultur Kystkultur Utdanning og undervisning     
Plansjer Faglitteratur på nettet Leverandører     Grunnskole      
      Fiskeri Litta'vært     Videregående skole    
AquaLingua     Akvakultur Lokale fiskenavn - Dialektnavn på fisk     Høyere utdanning og yrkesutøving    
  Fagtidsskrift og aviser på nettet Lover og forskrifter Vitenskapelige tidsskrift - artikkelsammendrag    
Om forlaget Fartøy - bilder og omtaler - posisjoner (AIS)     Fiskeri Vær - tidevann - bølger - sjøis    
  Fiskefartøy - typer/konstruksjon     Akvakultur Samarbeide om"blå" domenenavn?    
LENKER      
    Offentlige etater Forskning og utvikling Organisasjoner      
Startsiden   Norgeskart (zoom inn på huset du bor i) - Statens kartv. Akvaforsk - se NOFIMA Norges Fiskarlag      
    Info om alle statsetater, fylker, kommuner - norge.no Arena Innovasjon Havbruk Norges Kystfiskarlag      
Juul forlag Fiskeri- og kystdepartementet barentsportal.com Bivdi - Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon    
Blinken 16   Fiskeridirektoratet BluePlanet.no Norsk Sjømannsforbund    
1349 Rykkinn Direktoratet for naturforvaltning - marint miljø CDCF- Centre For Development Cooperation in Fisheries  Norges Råfisklag      
Tlf. 67 13 21 68   Sjøfartsdirektoratet FHF * Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond SUROFI      
Faks 67 13 10 99   Sjøkartverket Fiskehelse m/ algeinfo og lusedata Vest-Norges Fiskesalslag      
post@juulforlag.no Kystvakten Fiskeridirektoratets beredskapsportal Rogaland Fiskesalgslag      
www.juulforlag.no Kystverket Fiskeriforskning - se NOFIMA Skagerakfisk      
Organisasjonsnr: Kystseksjonen - Statens naturoppsyn Forskning.no - hav, fiske akvakultur - Forskningsrådet Norges Sildesalgslag      
984676867 mva Mattilsynet - fisk og skjell Havbruksdata Sør-Norges Trålerlag    
Bank kontonr.:   Fiskeriverket (Sverige) Havforskningsinstituttet FHL * Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening    
5134.06.17162   Fiskeridirektoratet (Danmark) Ikke bare fisk! (næringens etikkprosjekt)   Fifor - Fiskekjøpernes forening    
    Maritimt Vækstcenter (dansk) Kystsone Norsk Innlandsfiskelag - NIL    
Bøker   Nordisk råd - Fiskeri lakselus.no FOSFOR * Fiskeri- og sikkhetsfaglig forum    
  Storbritannias "fiskeridirektorat" - Seafish LUR progrogrammet--Lite utnyttede kystnære ressurser kystretur.no - fiskeredskap og oppdrettsutstyr til gjenvinning    
Lydbøker   EUs fiskeripolitikk Handlingsplan for utnyttelse av sjøpølse og kongesnegl Om sjøfugl - for et rikere hav (seapop.no)    
  EUs fiskeriaktiviteter (dansk) LUR-prosjekt, Diverse ... (søkeord. Lur) Høge nord alliansen      
Cd-rom   fisheries.no - Fiskeri og kystdep.  (engelsk) Lusedata Sveriges Fiskares Riksförbund    
    FAO - Fisheries and Aquaculture (engelsk) Mar-Eco - Økosystem i nordlige midt-Atlateren Fiskbranschens Riksförbund    
Video IWC - verdens hvalfangst komité MAREANO--arealdatabase for norske kyst og havomr. Vattenbrukarnas Riksförbund    
    Marin bioprospektering Danmarks fiskeriforening      
Plansjer Statistikk og registere MARUT - Maritim utvikling Fiskernes forbund (dansk)    
  J-meldinger NIFES * Nasjonalt inst. for ernærings- og sjømatforskn. FiskerForum (dansk)      
AquaLingua Reguleringssaker 2009 - Fiskeri- og kystdep NIVA Brønnbåteiernes forening      
  NOX-fondet NOFIMA - Marin Nor-Fishing    
Om forlaget   Etterretninger for sjøfarende - Sjøkartverket Norconserv - se NOFIMA Maritimt Forum      
  Fiskeplasser, fjordlinjer, akvakulturanl. avmerket på kart Nordsjø centeret Norsk Havneforbund    
LENKER Blåskjellvarselet - spiselighet Norsk bransjestandard for fisk Norsk havneforening    
  Algeinfo Norwegian Aquamedicine NSL * Norske Sjømatbedrifters Landsforening      
Startsiden Alge- og vannkval. i Nordsjøen-Skagerrak - "daglig" info Oceanor - havmiljøåvervåking  Norsk sjømat      
  Fartøyregisteret ReproFish - Fiske reproduksjon -  Norsk sjømatsenter      
Juul forlag IUU-lista nå! RUBIN * Biprodukt utnyttelse Smak av kysten - om sjømat og kokekunst    
Blinken 16 Fangst- og kvote statistikk - Fisk.dir. SABIMA -- samarbeidsrådet for biologisk mangfold Seafood-Norway.com    
1349 Rykkinn   Pelagisk fangstmengde - i dag ! Norges Sildesalgslag SINTEF Fiskeri og havbruk Matportalen      
Tlf. 67 13 21 68   Fiske og akvakultur statstikk - Fisk.dir. TEKMAR Innovasjon i havbruk Biomarin Vekst    
Faks 67 13 10 99   Fiske og fiskeoppdrett - statistisk sentralbyrå Teknofisk.no - fiskeriteknologi laksefakta.no      
post@juulforlag.no Eksportmengde og oppdretterpriser ukeoppdatert - Laks  Tiltak mot røming av oppdrettsfisk Svensk fisk      
www.juulforlag.no Fisker mantallregisteret Vesterålen Fiskeripark Norske lakseelver    
Organisasjonsnr:   Søknadsskjema om opptak i fiskermanntallet Veterinærinstituttet Skjellsenteret.no    
984676867 mva Havbruks- og kystsone register Veterinærmedisinsk Oppdragssenter - VESO Krabbeutvalget    
Bank kontonr.:   Akvakulturlokaliteter avmerket på kart m/posisjon Villfiskforum.no Dansk Skaldyrcenter    
5134.06.17162 Næringsinnhold i fiskearter - NIFES Havet.nu - svensk havforskning Eurofish      
  Fiskeridirektoratets kartsløsninger European Aquaculture Society - engelsk Nordsjøen RAC    
Bøker Fangstfelt info - Råfisklaget European Aquaculture Technology Platform - eatp Østersjøen RAC    
    Stenging og åpning av fiskefelt - Fisk.dir. Fishing for Information (engelsk) Nordvest atlantisk RAC    
Lydbøker Miljøstatus til hav og vann i Norge ICES - Marin forskning i Nord-Atlateren (dansk) Pelagisk RAC      
  Havets ressurser og miljo 2008-2000   EAPO Europeiske fiskeprodusenter    
Cd-rom   Kyst og havbruk 2008- 2000 Fagtidsskrifter og aviser på nettet Den internasjonale sjøispatruljen (engelsk)    
  Fiskeriene i Norden Aquaculture Europe Magazine (engelsk) FEAP Europeiske akvakultur produsenter     
Video Nordsjøens fangstbare arter - ICES (engelsk) Aquaculture News - University of Stirling EAS - European Aquaculture Society    
  The State of World Fisheries and Aquaculture - FAO AquaMedia (engelsk) Torskeoppdrett - Nettverk "Sats på torsk"      
Plansjer   Svensk fiskerinæring, utvikling 2008-2013 Baird online - fartøy fiske havbruk (australsk) Fiskeri.no        
  Dansk fiskerinæring, utvikling 2008-2013 Etterretninger for sjøfarende - Sjøkartverket  ''Alt om fisk''        
AquaLingua   Marine økosystem i verden /engelsk) FIS - Fish Information & Services Båtforeninger - skandinaviske      
  Fiskeflåtestruktur i EU-medlemslandene Fisheries - AFS  (USA) Havgapet - småbåt forum    
Om forlaget Vann og vassdrag i Norge -NVE-atlas Fishfarmer Magazine (engelsk) Maritime links (dansk)      
    vanninfo.no - dir.nat.forv. Fishupdate.com (engelsk) NFSF - Norges Fritids- og Småfiskerforbund    
LENKER   Vattenportalen (svensk) Fisk - Industri & Marked - nå i Matindustrien NHF - Norges Havfiskeforbund  
  Barentshavet: Kart over temperatur og saltholdinghet Fisk & Hav (dansk) NJFF fiske - Norger Jeger- og Fiskerforbund     
Startsiden   Europeisk fangststatistikk Fiskebåtrederen NTF - Norges Trollingforbund    
    Verdens fangst og akvakulturproduksjon - FAO årbok Fisken og havet Kultiveringsanleggenes forening      
Juul forlag Verdens korallrev - database Fisker-Bladet (dansk) World Aquaculture Society    
Blinken 16 Norges korallrev - Havforskningsinstituttet Fiskeri og akvakultur i Europa (dansk) Network of Aquaculture Centres i Asa-Pacific - NACA (engelsk)    
1349 Rykkinn   Matvaretabeller for fisk, skalldyr og fiskeprodukter Fiskeri Tidende (dansk)    
Tlf. 67 13 21 68   FiskeribladetFiskaren.no Leverandører      
Faks 67 13 10 99   Utdanning og undervisning Fiskeriflåden illustrert (dansk) Borkenes mekaniske verksted    
post@juulforlag.no   Grunnskole Fiskeriforskning informerer Baat.no       
www.juulforlag.no Fiskesprell - for barnehager og ungdomsskoler Fiskerinytt - Fiskerimedeia De blå sider (dansk)       
Organisasjonsnr: Livet i sjøen - for de yngste Fiskeriteknisk Fagblad FIAS - Fiskerinæringes innkjøpsselskap    
984676867 mva Aktiviteter for de yngste - Fisk.dir. fiskets gang Fishermans Club Ltd.      
Bank kontonr.: Lær sjøvett i Stormvik - for ungdom og barn Fraktemann  Fishfarming Norway      
5134.06.17162 Livet i fjæra -lag egen "bok", fra  4. klasse Havsutsikt (svensk) fisknett.no      
  Vattenkikaren (svensk, engelsk) Illustrert norsk skipsliste Havbrukskompaniet    
Bøker Fjæra i nord InnlandsfiskPluss kyst.no  
  Frå Storegga til Rockall - 9. klasse tema arbeid Intrafish (norsk) Kystfiske  
Lydbøker Visste du dette? - Havforskningsinstituttet kyst.no Maritim handel     
  mijølære no (vann, strand, kyst) Kysten Maritim start    
Cd-rom   Akvakultur i Norge - en kost oppsummering - ungd.skole Kystfiskar'n NLTH * Norske Leverandører Til Havbruksnæringen      
    Besøk 5 europeiske oppdrettsanlegg - m/ film (engelsk) Kystglimt - Kystverket RFG (Refa Frøystad group)
Video Nysgjerrigper: Hav og vann Kystmagasinet Salty Seas (norsk) - båtliv på nettet  
  Nysgerrigper: Marinbiologi KystNytt   
Plansjer   Oslo Sjøskole - Hovedøya Loggen Dyr og planter i sjøen (bilder, lyd, film, tekst)    
    Videregående skole - VGS - utdanning Lystbåt tidsskrifter NORGES FISKER med bilder  
AquaLingua Sett sjøbein - yrkesmuligheter på og ved sjøen Marine Times (irsk/engelsk) NORGES FERSKVANNSFISKER med bilder (engelsk)
    Kul fisk - utdanning og arbeid innen fiskeri og havbruk Marintek Review VERDENS LAKSEFISKER med bilder  
Om forlaget Fiskeriutdanning (læresteder, fagområder, faglit.) Maritimt magasin VERDENS SKATER / ROKKER med bilder og filmer
  Opplæringskontora i fiskeri og havbruksfag Matindustrien - inkl. Fisk - industri & marked VERDENS HAIER med bilder og filmer
LENKER Yrkesvalg: Fisker - film Me'a - Norges fiskarlag Verdens HVALHAIER - bilder med møsntergjenkjenning
  Naturbrukutdanning - naturbruk.no National Fishermen - Maine USA Film av månefisk  
Startsiden Fiskeryrket - også for jenter - film - NRK Navigare - Sjøfartsdir. FDA's Regulatory Fish Encyclopedia  
  nrk.no/naturbruk (bn: test  po: test) NordFiskeri NORGES REKER, KRABBER OG HUMMER (TIFOTKREPS)
Juul forlag Fagbrevopplærings bøker Norsk fiskeoppdrett Skjell og krepsdyr filmer
Blinken 16   Utdanning / opplæring innen fiske og havbruk i EU (eng.) Norsk fiskerinæring Norges marine fauna - fototgaleri
1349 Rykkinn Fra hav til bord - fangstbehandling og kvalitet  Norsk Skipsfart- og fiskeriaktuelt Livet i fjæra i Norge
Tlf. 67 13 21 68 Toby's havfiske Norsk Sjømat - NSL Østersjøens dyr og planter
Faks 67 13 10 99 Lokale fiskenavn i Norge Ocean Harvest (årbok) - Norsk fiskeri, havbruk, sjømat Encyclopedia of marine Life of Britain and Ireland  
post@juulforlag.no mijølære no - vann, strand, kyst Oceanus - Woods Hole Oceanographic Institution Hardy's Internet Guide To marine Gastropods   
www.juulforlag.no Visste du dette? - Havforskningsinstituttet På første hånd - Norges råfisklag Shell Encycolopedia ( verdens største bildesamling av skjell og snegler)
Organisasjonsnr: Vattenkikaren (svensk, engelsk) Skipsmagasinet.no Nordsjøens sjøstjerner sjøpiggsvin sjøpølser sjøliljer (pigghuder)
984676867 mva Kort om lakseoppdrett - laksefakta.no Skipsrevyen Nordsjøens sjøroser/sjøanemoner (engelsk)
Bank kontonr.: Besøk 5 europeiske oppdrettsanlegg - m/ film (engelsk) Småfisker'n - Norges Fritids- og Småfiskerforbund Nordsjøens sjøedderkopper (engelsk)
5134.06.17162 Belonas havbruksweb Svensk sjöfartstidning Nordsjøens sekkdyr (tunikater) (engelsk)
  Hvalhai - video - engelsk Sött & Salt (svensk) Fakta om fisk og skaldyr (dansk)  
Bøker Dyphavsmonstere - engelsk viddi.no/fiskeri - norsk fiskeriportal Film  om arthemiakultur  
  Verdenshavenes topografi - kart Yrkesfiskaren - Sveriges Fiskares Riksförbund Filmer om forskjellige fisk og sjødyr
Lydbøker   Verdenshavenes topografi - kart 2 Dyreplankton i Norge
  Classroom@sea - lærerveiledninger (engelsk) Kystkultur VERDENS HVALER med bilder, lyd, film
Cd-rom VGS Fiske og fangst - utdanning Forbundet Kysten m / Kystlagene Hval i norske farvann
  Fra ungdom til fisker-- fra fisker til fartøyeier Kysten i bilder Hvalnavn på mange språk  
Video   Sett sjøbein - yrkesmuligheter på og ved sjøen Kystkulturlosen Hvalrauting 1   
    Fiskarane sine ordningar no og i framtida Kystkultur i Norden Hvalrauting 2  
  Forskrift om ungdomsfiskeordningen Hildringstimen Web-film hval, hai mm.  
Plansjer   Sertifikatveileder for fiskeflåten Kystverkmusea VERDENS SELER med foto, lyd, film
  Håndbok for navigatører (nett-utgave) Ægir - Norsk havbruksmuseum Selnavn på mange språk  
AquaLingua Fiskeri- og sikkerhetsfaglig forum - FOSFOR Kystkulturmuseer: Fiskeri, båtbygging, sjøfart NORSK TANG OG TARE!  
    Fiskericirklen - om fagutdanning (dansk) Kystkultursamlingen i Tananger NORSK KYSTFLORA
Om forlaget Dansk fiskerutd. med fagfilmer (dansk) Fiske og sjøfart - lokalhistoriewiki.no Tang og tare omtale (Planter i fjøra)  
  Havet i kart og bilder - Utbr. norske fisker og sjøpattedyr Fiske og fangst - historiske hendelser Tang og tare bilderc fra Norge  
LENKER Fiskebankene våre med posisjon på kart Vår nære fiskerihistorie (filmer) Stortare.no (om høsting og bruk av tang og tare)
  Merking av fisk - Havforskn.inst. Fiskerihistorie - på nett Bergen Seaweed Group
Startsiden Norsk Sjømatskole - kvalitetskrav til fiskeprodukt Grønlandsfiske i 50-årene - radioprogram Tang og tare bilder fra De britiske øyer
  hvalbiff.no Hummerfisket ved Tannanger NORSKE SJØFUGLER (se Verdens sjøfugler nedenfor)
Juul forlag Norsk hvalfangst. Historiske filmer Fiskeoppdrett - historisk bildearkiv Norske sjøfuglbestander - utbredelsekart
Blinken 16 Norsk vågehvalfangst - fisk. dep. Norsk fiskeoppdretts historie Europeiske og Nord-Amerikanske sjøfugler
1349 Rykkinn Hvalrauting - iwc Norsk Fyrhistorisk Forening VERDENS SJØFUGLER med foto, film og lyd
Tlf. 67 13 21 68 Norsk selfangst i Østeisen og Vesterisen Fyrstasjoner - fredet VERDENS PINGVINER med foto, film og lyd
Faks 67 13 10 99   Fakta om kystsel i Norge - fisk. dep. Fyr langs norskekysten - div. filmer - NRK Sjøfugler - webkamera
post@juulforlag.no Test sjøvettet Danske fyrtårne Pingviner - webkamera
www.juulforlag.no Maritime signalflagg Kysten i bilder Havbruks lysbildeserier online  
Organisasjonsnr: Sjømerker langs den norske kysten Skagerrak -bøker film Marinbiologiske filmer
984676867 mva Knop & Stikk Norsk forening for fartøyvern Norske korallrev
Bank kontonr.: Tau - Wikipedia Fartøyvern 1 Korallrev - webkamera
5134.06.17162 Ståltau - Vaier - Wire - Wikipedia Fartøyvern 2 Korallrev -bilder
  Shiplog - Demo Dyrafjeld - Nordmørsjakta fra 1889 Diverse sjødyrarter
Bøker Distanse beregning (engelsk) Oselverfjæringen - Der fartøy flyte kan 1 - film - NRK
  Understanding and Utilizing the Secrets of Waves Fjordabåter mm - Der fartøy flyte kan 4 - film - NRK Akvarier
Lydbøker Økonomisk energibruk på fiskebåten Trebåtar på Vestlandet Akvarium - Wikipedia
  HMS Fiskeri - SINTEF Galeas, vikingskip, jekt, gavelbåt- Dffk 5 - film - NRK  Norsk akvarieforbund
Cd-rom HMS-Fiskebåten som framtidig arbeidsplass Forskj. båtbyggermiljø - Dffk 6 - film - NRK Hobbyakvarium portal
  HMS Fiskerulykker jan 1997- des 2006 - Sintef Båtenusiaster - Der fartøy flyte kan 7 - film - NRK Nettakvariet  
Video HMS i sjarkflåten - Sintef rap. Gamle og nye lystbåter - Dffk 8 - film - NRK Forum for saltvanns akvarister  
  Vernearbeid på fiskefartøy Båtforeninger i Skandinavia Akvarie fiskearter (svensk)  
Plansjer Sikkerhetsstyringssystem på fiskefartøy  Gamle båtmotorer Public aquarium - Wikipedia
  Arbeid på tråldekk  - arbeidsulykkerapport Andre bårmotorsider Liste over verdens publikumsakvarier - Wikipedia
AquaLingua Sikkerhetsopplæring for fiskere, Forskrifter Gamle båtmotorer i norske fiskefartøy Publikumsakvarier i Norge, Norden, Verden
    Sikkerhetsrutiner om bord Eldre navigasjonsinstrumenter    Akvariet i Bergen
Om forlaget Huskeregler for redningsdrakter Veteranskips forum Publikumsakvarier i Europa
    Hydrostatisk utløser for redningsflåte Norsk kystfarts forum     Ozeaneum - Tyskland
LENKER VGS Akvakultur - utdanning Norsk skipsfartshistorisk Selskap Publikumsakvarier i USA
  Sett sjøbein - yrkesmuligheter på og ved sjøen Marine Aquarium Council
Startsiden TAF-Marin  - Alternativ akvakulturutdanning Litta'vært Oslo akvarium prosjekt
  Test sjøvettet Verdens minste fiskefartøy - filmklipp    Oslo akvaruim- Bjørvika: Beliggenhet
Juul forlag Båtførererprøve pensum Båtens historie i norske ferskvann - film    Oslo akvarium - Bjørvika: Bygning og interiør
Blinken 16 Fish farming slideshow (norsk, engelsk) Fisketurisme - sjø!    Oslo akvarium - Fiskevollbukta: Beliggenhet og anlegg
1349 Rykkinn Planlegging av smolt- og matfiskproduksjon - demo Frivannsliv (dykking)    Oslo akvarium - Tjuvholmen: Beliggenhet og anlegg
Tlf. 67 13 21 68 Blåskjelldyrking i Skagerrakregionen Fisking.no - masse seriøs og tullball info om sportsfiske
Faks 67 13 10 99   Havbruksfagtermer på engelsk, franske og norsk Fiskeforum Fartøy - bilder og omtale - posisjoner på havet
post@juulforlag.no Medisinering av fisk - film fiskersiden.no Fartøy posisjoner på verdenshavene (AIS) m/foto og omtale
www.juulforlag.no HMS Havbruk - SINTEF fluefiske.net Fartøy for salg - baatnett.no
Organisasjonsnr:   Høyere utdanning og yrkesutøving Norske lakseelver Fartøybilder  
984676867 mva Fiske og fangst Elver og vassdrag websider i Norge Fartøyomtaler m/bilde 1
Bank kontonr.:   Søk etter arbeid som fisker her - Fiskarlaget Norske vassdrag med laks, sjaure, sjørøye -dir.nat. Fatøyomtaler m/bilde 2  
5134.06.17162 Norges fiskerihøgskole Bestandtilstand for laks, aure og  røye i norske elver Fiskebåtbilder - historiske
  Låssettingsplasser - kriterier og egnethet Norske elvedelta  Ringnot - Trål - Diverse fartøy
Bøker Hva er sjøis? (engelsk) Fiskevatn i Vesterålen m/ kart Fiskefartøy i fangst
  Sjøis - (engelsk) Reetablering av laks på Sørlandet - dir.nat. - bok Norsk Skipsfarts Forum  
Lydbøker Kartlegging av marint biologisk mangfold - dir.nat. - bok Fiskespill for sportsfiskere Ship-info.com  
  Havstrand / kyst - Biologisk mangfold - dir.nat. - utdrag Sportsfiskeres våte drømmer på film Danske fiskefartøy
Cd-rom Miljøhandlingsplan 2005-2008 - Fiskeri- og kystdep. onlinefishing.tv - sportsfiske filmklipp Fiskefartøy fra 10,6 - 15 m loa - Illustrert norsk skipsliste
  Dyr og planter langs norskekysten Hai-vitser - film og tegneserier (engelsk) Fiskefartøy over 15 m loa - Illustrert norsk skipsliste
Video Livet i fjæra i Norge Maritme uttrykk for landkrabber
  stortare.no - om tare og taretråling Sære fakta om havet og livet der (engelsk) Fiskeredskap - produktoversikter
Plansjer Havet i kart og bilder - Utbr. norske fisker og sjøpattedyr Kjært fiskebarn har mange navn - lokale fiskenavn Diverse
  Fiskeriteknologi (fartøy, redskap, bruk) (engelsk) Frimerker med fiske motiv Kystretur.no - gjennvinning av fiskeredskap og oppdrettsutstyr 
AquaLingua Fangstbasert havbruk som forretningskonsept Kystbloggen Refa Frøystad - Fiskeri
  Fangstbasert akvakultur - en introduksjon Norske sportsfiske rekorder Fishing industry Yearbook
Om forlaget Fangstbasert akvakultur - Definisjoner Fiskerekorder (svensk) Midtnorsk garnmontering
  Fangstbasert akvakultur - workshop Lakse-TV (klikk på bildet av TV-apparatet) Produkthåndboka -  tauverk garn line krok - Fiskevegn
LENKER Fangstbasert akvakultur - Fiskeriforskning Svenske fiskenavn (svensk) Kraftblokk, bensindrevet
  fangstbasert havbruk - Gulrøtter for.. - Fiskeriforskning Fishing for Information / Fishing4info (engelsk) Fisketid - utstyr og redskap, spesielt for fritidsfiskere
Startsiden fangastbasert akvakultur, Forskrifter/regelverk … Tau
  Whale biology -iwc Artsbestemmelse / taxonomi nøkler Tauverk - Fiskevegn
Juul forlag   Fishing gears and methods - FAO Norske navn på marine hvirvelløse dyr (evertebrater) Ståltau (vaier, wire)
Blinken 16   Drage(r)brønn / moon-pool i linefiske Norges fisker - bestemmelses nøkkel Ståltau og løfteutstyr - Certex Norge
1349 Rykkinn   Oceanographic calculators Verdens sjøpattedyr (FAO katalog - engelsk) Kroker
Tlf. 67 13 21 68   Hva er korallrev? Verdens sjøpattedyr 2 (engelsk) Om kroker - Mustad (engelsk)
Faks 67 13 10 99 Akvakultur - høyereutdanning og yrkesutøving Verdens torskefisker (FAO catalog - engelsk) Krok oversikter - Mustad (norsk)
post@juulforlag.no TAF-Marin  - Framtidens akvakulturutdanning Verdens sildefisker, del 1 (FAO katalog - engelsk) Kroker - Fiskevegn
www.juulforlag.no   Vattenportalen (svensk) Verdens sildefisker, del 2 (FAO catalog, engelsk) Juksamaskiner
Organisasjonsnr: Fish farming slideshow (norsk, engelsk) Verdens makrellfisker (FAO katalog - engelsk) Kitech m/ programbilder 
984676867 mva Oppdrett av forskjellige arter (engelsk) Verdens seilfisker (FAO katalog - engelsk) Belitronic juksamaskiner m/bruksanvisning
Bank kontonr.: Akvakulturopplegg for 48 arter - FAO (engelsk) Verdens haier, del 1 (FAO katalog - engelsk) Angelvinsj (snikhaler) m/ demofilm - WestMarin
5134.06.17162 Fangstbasert havbruk - Se Fiske og fangst ovenfor Verdens haier, del 2 (FAO katalog - engelsk) Line
  Havbruksfagtermer på engelsk, franske og norsk Verdens havskilpadder (FAO katalog - engelsk) Svivelliner - dyrkorn.no
Bøker Flerspråklige fiskeri- og havbrukstermer  Verdens blekkspruter (FAO-katalog - engelsk) Svivelliner - Fiskevegn
    Akvakultur ordbok - AquaText (engelsk) Verdens marine hummere (FAO katalog - engelsk)  Autolinesystem - Mustad
Lydbøker Aquaculture Glosary - FAO Verdens Chaetognata / pilormer (artsoversikt, engesk) Autolinesystem - Oilwind
  Fiskevelferd opplæring Nordsjøens Anthozoa/ sjøroser m.m. (engelsk) Line med tilbehør - Nofi
Cd-rom Nordsjøens Crustacea / krepsdyr (engelsk) Tuna longline gir
  Faglitteratur på nettet Nordsjøens Echinodermata / pigghuder (engelsk) Automatisk fiskeheis
Video Fiskeri faglitteratur Nordsjøens Pycnegonida / sjøedderkopper (engelsk) Teiner/Ruse
  Diverse bøker for yrkesfiske utdanning (dansk) Nordsjøens Tunicata / sekkedyr / sjøpunger(engelsk) Teiner med tilbehør - dyrkorn.no
Plansjer Havets ressurser og miljø - bok - Havforskn.inst. Europeisk ferskvannsfauna (engelsk) Teinehaler- Engbo
  Kyst og havbruk - bok - Havforskn.inst. Europeiske ferskvanns Amphipoder>Gammaridae(eng.) Garn
AquaLingua Seismisk skyting påvirker fiskens adferd Garnstrenger - Fiskevegn
  Biologien til forskjellige arter i sjøen - Havforskn.inst. Spill på nettet Garn - Nofi
Om forlaget Kartlegging av marint biologisk mangfold--håndbok Nordsømuseets barneside Garnhaler - Instruksjonsbok Rapp hydema Syd
  Havbunnen ved Norge - Radiokåseri - også som podkast Lær sjøvett - for ungdom og barn (Elias!) Dekksutstyr til garnfiske - Scan Winches
LENKER Havstrand / kyst naturtyper - kartlegging - hefte - dir.nat. Fiske og fangst quiz  Trål
  Marint områdevern i Norge - Havforskn.inst. Tropical-Fish-Games (engelsk) Vaier, geardeler, dører - Nofi
Startsiden Barentshavets økologi - statusrapport 2006 (engelsk) Sea games -spill (engelsk) Gearustyr - Mørenot
  Forvaltningsplan for Barentshavet m/ Lofoten  Fiskespill - (engelsk) Tråldører - Mørenot  
Juul forlag   Forvaltningsplan for Norskehavet - uttredninger Flere fiskespill (engelsk) Nett og nettprodukt -Nofi
Blinken 16 Fiskeriaktiviteten i  Norskehavet - Fiskarlaget Havf.inst. Deep sea ocean -spill (engelsk) Trål og nettvarer - Mørenot
1349 Rykkinn Beskyttede havområder i Norden Fish Quiz (engelsk) Dekksutstyr til trålfiske - Scan Winches
Tlf. 67 13 21 68 Norwegian Fisheries management - hefte- Fiskeri dep. Livet i havet - 13 spill (engelsk) Snurrevad
Faks 67 13 10 99 Sjømat og helseeffekter Fiskeriforvaltning - (australsk) Konstruksjon og bruk (dansk)
post@juulforlag.no Fiskekvalitetsvurdering - KIM (QIM) kvalitetsindeks "Krabbefiske i Alaska" - opplysn. om Xbox-360 spillet 
www.juulforlag.no Fiskekvalitet - Kvalitetsindeksmetoden QIM Fiskefartøy - typer/konstruksjon
Organisasjonsnr: Trygg sjømat - villfanget og oppdrettet Fagfilmer på nettet Snøggsjark - Somi
984676867 mva Råvarer med muligheter - marine biprodukt - Rubin Fiskeri Snøggsjarker i Norsk fiskeri - FHF
Bank kontonr.: Optimal klippfisktørking Verdens havstrømmer - animasjon Nye materialløsninger i fiskeflåten - Kartlegging av behov for
5134.06.17162 Fangstbehandling av reker - hefte - Skagerakfisk Polare lavtrykk - film
  Levende fangst - ny transportpose - Sintef Hav og klima info fra sel Lover og forskrifter
Bøker Kvalitetshåndbok for pelagisk fisk - fangst og tilvirking Flo og fjære - film Fiskeri
  Egenkontroll system fiskeindustri Tidevann i Norskehavet - animasjonklipp J-meldinger
Lydbøker Fiskerinæringens teknologibruk Orkantemming Reguleringer av fisket 2008 - Fiskeri- og kystdep
  Manual for fiskerikyndig personell - Fisk.dir. Golfstrømmen har endret retning - film Vernetiltak for norsk kysttorsk 2008
Cd-rom Elektronisk bøye-sporing av passiv fiskeredskap Monsterbølger på havet Lover og forskrifter innen fiskeri og havbruk - kronologisk Lovdata
  Ekklodd teori - fra side 37 i Simradmanual Ny båtmaling gir mindre sjømotstand Deltakerloven
Video Sonar teori - fra side 54 i Simradmanual Ny baugprofil - film Deltakerforskriften
  Lydhastighet i sjøvann kalkulator Fiske og fangst - historiske filmer - fiskeri.no Overgant til lasteromsbegrensing for store kystfartøy 2008
Plansjer Teinefiske etter reker - Havforsk.inst. rapport Seltelling i Vesterisen - film Flåtestukturen nå og i framtiden
  Taskekrabben - biologi , næring og forvaltning - rapport  Steinkobbe på kolmuletrålposen - filmklipp Forskrift om ungdomsfiskeordningen
AquaLingua Taskekrabben - biologi og fangstbehandlingen - hefte "Belly-biting" kystsel i Canada filmklipp Råfiskloven
  Kongekrabbe forvaltning Skyteprøve med harpunkanon - filmklipp Saltvannsfiskeloven (erstattet av Havressurslova fra 1.1.09)
Om forlaget Garn - Forebygge tap av ... - du kan bidra - Sintef Hvalfangst - historiske filmer - Hvalfangstmuseet Havressurslova (fra 1.1.09 erstatter den Saltvannsfiskloven)
  Garnpanel reduserer bifangst av kongekrabbe Norsk hvalfangst i Sørishavet - film - NRK Fiskeriforbudsloven
LENKER Fløytlinefiske, seleksjon og dødelighet - Havforsk.inst. Norsk hvalfangst godtatt i dag - radioprogram 01.04.08 Forskrifter om fiske
  Landbasert automatisk lineegning i stamp Hvalmerking og hvalvandring - film fangastbasert akvakultur, Forskrifter/regelverk …
Startsiden Automatisering av autolineflåten Grønlandshval ved Svalbard - film Forskrift for føring av levende fangst - Lovdata
  Impact of longline fishing on seabirds in the NE-Atlantic Knøl - fangstteknikk - filmklipp Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer (hygienedel) utgår
Juul forlag Håndbok for vitenskapelig tråling - Havforskn.inst. Japansk kvalfangst i Antarktis 1 - 7  filmer (engelsk tekstet)    og ivaretas av den nye Hygienepakken  fra mai 09
Blinken 16 Utvikling av nytt trålkonsept for reketrål - Havforskn.inst. rapport Slepepose for levendefisk Hygienepakken erstatter deler av kval.forskr.fisk fra mai 09
1349 Rykkinn Sjøkrepstråling - Havforsk.inst. Rapport "Den leiken ville han sjå" - Norsk fiske i dag (NRK) Hygienepakkens konsekvens for fiskeflåten
Tlf. 67 13 21 68 Bottom Trawling and Scallop Dredging in the Arctic - bok Fiske: Makrell i Norsøen Torsk i Lofoten Brisling i Hard.fj. Hygienepakken - nytt fra Mattilsynet
Faks 67 13 10 99 Modeling and Control of Trawl Systems - bok (heftig!) Juksa-maskiner - filmklipp Hygienepakken H2 fulltekst (dansk, uten innholdsoversikt)
post@juulforlag.no Snurrevad - Konstruksjon og bruk (dansk) Linefiske - filmklipp (engelsk) Hygienepakken H2 innholdsoversikt
www.juulforlag.no Snurperinger, Forbedre arrangementet - Havfor.inst.  Autolinesystem - Oilwind Lov om registrering som råfiskkjøper
Organisasjonsnr: Trengingsmerd for brisling - Havfoskn.inst.rapport Plastteiner (produktreklame)  -filmklipp Fiskeeksportloven
984676867 mva Fangst, føring, levering, levende torsk - Havforsk.inst. Teinefiske - filmklipp (engelsk) Forvaltning av kongekrabbe
Bank kontonr.: Blåkveitas biologi og bestandsdynamikk - bok (engelsk) Garnfiske - filmklipp (engelsk) Forvaltning av hval og sel
5134.06.17162 Hval i norske farvann Snurrevad - filmklipp (engelsk) Sjødyktighetsloven  - se Skipssikkerhetsloven nedenfor
  Fakta om hval i norske farvann - fisk.dep. Tråling - filmklipp (engelsk) Sjøloven (erstatter Sjøfartsloven)
Bøker Behandling av hvalkjøtt - hefte - Norges Råfiskarlag Tråling - nytt plategear på bunntrål - utprøving Sjøhastighetsforskriften
  Meteorolgoisk leksikon - Meteorologisk inst. Tråling - miljøeffekter av bunntråling Sjøveisreglene
Lydbøker Metorolgoisk leksikon - DMI (dansk) Ringnotfiske - fotoserie fra "Ingrid Majala" Lov om konvensjon om arrest i skip
  Været - meteorologi for småbåtbrukere Ringnotfiske - filmklipp (engelsk) Havne- og farvannsloven - havnl.
Cd-rom Maritim ordbog (dansk - engelsk) Skjellskraping - filmklipp (engelsk) Havne- og farvannslov - forslag til ny- høsten 2008
  Our Ocean Planet - Oceanography in the 21st Century Sjøpølser og maneter - ny ressurs? - film Havne- og farvannsloven - utkast Ot.prp.nr.75 (2007-2008)
Video Regional Oceanography: an Introduction - pdf download Raudåtetråling med luftbobler - film - Sintef Skipssikkerhetsloven (har erstattet Sjødyktighetsloven)
  Sjøis - (engelsk) Reketråling - film - hiving og produksjon Regler om sjøforklaring
Plansjer Verdens marine miljø status (engelsk) Hummerfiske - filmklipp (engelsk) Forskrift om fyrlys, sjømerker m m
  Verdens ferskvannsressurs status (engelsk)  Kongekrabbe fiske - filmklipp (engelsk) Sikkerhetsstyringssystem på fiske- og fangstfartøy - forskrift om
AquaLingua HMS ErgoMare - int.nasj. konf. om fiskeflåten (engelsk) Kongekrabbefiske i Alaska - filmklipp (engelsk) Sikkerhetsopplæring for fiskere, Forskrifter
  HMS Sikkerhetsopplæring for fiskere i Norden Kongekrabbemarkedet i Norge Vrakloven (Lov om Stranding og Vrag)
Om forlaget HMS Håndtering av avfall om bord Snøkrabbe fiske - filmklipp (engelsk) Sjømannsloven
  HMS Fast avfall fra fiskefartøy (svensk) Sildefiske - film -Sildesalgslaget Mønstringsloven - inngår i Skipssikkerhetsloven (ovenfor)
LENKER Textbook of Maritme Medicine Sildefiske - filmklipp - (engelsk) Fiskerioverenskomsten
    Distribusjon (salg) av fisk i Norge Brislingfisket - film - Sildesalgslaget Fiskerpensjonsloven
Startsiden Kappfiske - problem eller løsning? Sardinfiske i Origon USA - filmklipp (engelsk) Forskrift om bygging av fiske- og fangstfartøy fra 6 m og opptil 15
  Økonomien i sjarkfiske med  8-14,9 m båter Makrellfisket - film - Sildesalgslaget Eierskap til fiskefartøy - NOU 2002: 13
Juul forlag Hvitebok for norske fiskerier 2006 - data til strukturutv. Dorging etter makrell - med fly! - filmklipp Akvakultur - lover og forskrifter
Blinken 16 Klippfisk - en samling populærvitenskaplige artikler Torskefiske - filmklipp (engelsk) Akvakulturregelverk - løpende oppdateringer fra  fiskeridir.
1349 Rykkinn Miljømerking av fisk - SINTEF Kvalitetssikring av fangsten - slurves det? NRK Akvakulturloven
Tlf. 67 13 21 68 Akvakultur - faglitteratur på nettet Bløgging, sløying, blankpakkng -filmklipp Akvakulturdriftsforskriften
Faks 67 13 10 99 Akvakultur ordbok - engelsk - FAO Redusere Mucoso i tørrfiskråstoff -filmklipp- Nofima Lakse- og innlandsfiskloven
post@juulforlag.no   Dyrking av tare til bioenergi Kveitefiske i Alaska - film (engelsk) Forskrifter etter Lov om laksefisk og innlandsfisk
www.juulforlag.no Ferskvannslokaliteter i Norge - kartlegging - bok Blue Planet - BBC filmserie (engelsk) Forskrift for bekjempelse av lakselus
Organisasjonsnr: Fiskekvalitetsvurdering - KIM (QIM) kvalitetsindeks Forvaltningsplan for nordområdene - film Innlandsfiske forskrifter
984676867 mva Fiskekvalitet - Kvalitetsindeksmetoden QIM Tareskogen på Sørlandet - film Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer
Bank kontonr.: Fra merd til mat - Havbruksforskning - bok Korallrev - filmklipp (engelsk) Forskrift om bekjempelse av pankreassjukdom
5134.06.17162 TRYGG SJØMAT - villfanget og oppdrettet Kunstig rev redder tareskog - film Forskrift om fortegnelse over fisksykdommer
  Kvalitet slakting transport - hefte - forskningserådet  Manet truer torsken i fjordene - film Forskrift om akvakulturanlegg
Bøker Kyst og havbruk - bok - Havforskn.inst. Ledelse på havet (dansk) - 5 filmer Forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr 
  Oppdrett av forskjellige arter i Norge - Havforskn.inst. Kveis finnes med lys - Nofima Laksetildelingsforskriften
Lydbøker Salmon Farming Industry Handbook 2009 Tørrfisk og mucoso - Nofima Forskrift om rengjøring av akvakulturanlegg
  Kostnadseffektiv fôring av oppdrettsfisk Tørrfisk - produksjon av gryrklar fisk - Nofima Havbeiteforskrifta
Cd-rom Ernæringskrav hos laks og regnbueaure - NIVA rap. Tørrfisk- anvendelse på storkjøkken - Nofima Lakse- og innlandsfiskloven
  Håndbok i ensilering - Rubin Sjømat tilberedning - flere filmer Juss i strandsonen
Video Handlingsplan for elvemusling - dir.nat. - bok Kommunmikasjon til sjøs (Telenor reklamefilm) Karlegging av ferdeslhindringer i strandsonen
  Skjellmanualen.no Akvakultur - fagfilmer på nettet
Plansjer Installation and operation of a modular bivalve hatchery Dyrking av mikroalger - film Knop & Stikk
  Farming marine shrimp in recirculating freshw.systems Arthemiakultur Knop&stikk 1
AquaLingua Improving Penaeus monodon hatchery practices - FAO Dambruk - filmsnutter (engelsk) Knop&stikk 2
  Manual for Black Tiger Shrimp (P monodon)  Hatcheries Diverse akvakultur filmer 1 (engelsk) Knop&stikk 3
Om forlaget Plan for koordinert satsing på torsk -- 2020 Diverse akvakultur filmer 2 (engelsk) Knop&stikk 4
  Torskerognkvalitet manual Havbruks filmer online Knop&stikk 5
LENKER Torskeyngelproduksjon - hefte Vegetarlaks - film Knop&stikk 6
  Torskeoppdrett hefte Kondisjonstrening av oppdrettslaks - film - nofima Knop&stikk - Wikipedia
Startsiden Kvalitetproduksjon av oppdrettstorsk Torskeoppdret - film - Fiskeriforskning Trossespleising
  Torskeoppdrett - diverse foredrag- torsk.net Avlsprogram for torsk - filmklipp - Nofima Spleising (film)
Juul forlag Kveiteoppdrett - hefte Torskeyngel transport - filmklipp - Nofoma
Blinken 16 Kveitemanualen Torskeoppdrett - flere filmer på torsk.net
1349 Rykkinn   Håndbok i kveieteoppdrett Medisinering av fisk - film
Tlf. 67 13 21 68 Oppdrett av flekksteinbit - hefte Diesel fra lakseolje - film
Faks 67 13 10 99 Cage aquaculute - global overview - FAO - bok
post@juulforlag.no   Fangstbasert akvakultur - rapport Fiskeriforskning Vær - tidevann - bølger - sjøis
www.juulforlag.no Potensialer i levendefangst og Fangstbasert Havbruk Værvarsel for hav og kyst - Meteorologisk inst.  
Organisasjonsnr: Rømmingskurs for havbrukere Værmelding Færøyene-Nordsjøen-sørlig Østersjø - DMI
984676867 mva Rømming oppdrettslaks - status 2006 Fisken og havet Værmeldinger for resten av verden - DMI (dansk)
Bank kontonr.: Fisken rømmer - risikoanalyse Tidevann og vannstand for Norskekysten - Sjøkartv.
5134.06.17162 Hvordan næringssalter fra oppdrett påvirker miljøet--FHF Tidevanntabeller for Norge - Sjøkartverket
  Fiske- of skjellhelse - faktaark over sjukdommer Tidevannsberegning Norskekysten og Norksehavet - UiO
Bøker Lakselus - hefte Bølgevarsel for fiskebankene - Meteorologisk inst.
  Lakselus - status ved utgangen av 20008 Bølger, temperatur, vind
Lydbøker Oppdrett av leppefisk Bølgehøyder og retning i verdenshavene
  Fiskehelse - håndbok om prøvetaking - Veterinærinst. Iskart, daglige - Meterologisk inst.
Cd-rom Bekjempelse av virussjukdommer hos fisk - hefte Sjøis kart -månedlige - online - NSIDC
  Fiskehematologi - bok Meteorolgoisk leksikon - Meteorologisk inst.
Video Internkontorll (IK) Akvakultur online Fisk.dir Meteorolgoisk leksikon - DMI (dansk)
  Brukerhåndbok for not til flytende oppdrettsanlegg
Plansjer Vedlikehold og service journal for notposer Mat fra fisk og skalldyr
  Slipp fisken fram! - utforming av kulverter og stikkrenner aperitif.no - fisk
AquaLingua aperitif.no - skalldyr
  brimiland.no
Om forlaget desi.no - indiske og pakistanske fiskeretter
  dinmat.no - fisk
LENKER dinmat.no - skalldyr
  Farmors oppskrifter
Startsiden godfisk.no
  greterode.no
Juul forlag klikk.no - fisk - typer retter
Blinken 16 klikk.no - skalldyr - typer retter
1349 Rykkinn kokeboka.net - fisk
Tlf. 67 13 21 68 kokeboka.net - skalldyr
Faks 67 13 10 99 kokk.no - fisk artsvis
post@juulforlag.no kokk.no - skalldyr artsvis
www.juulforlag.no mat.no - fisk
Organisasjonsnr: mat.no - skalldyr
984676867 mva matavisen.no - fiskmiddag
Bank kontonr.: matmedmonkis
5134.06.17162 matnyttig.no
  matogdrikke.no
  matoppskrift.no
  matoppskrift.no - skalldyr
  matoppskrifter123.no - skalldyr
  matoppskrifter123.no -fisk
  matsiden.no - fisk
  matsiden.no - skalldyr
  mineoppskrifter.no - fisk
  mrw.no
  nrk.no/mat - fisk
  olefiskebil.no 
  ordentligmat.no
  spise.no
  tradisjoner. no
  varden.no - fisk
  varden.no - skalldyr
  vg.no
  videokokken.no
  weboppskrifter.no
     
31.1.14       webmaster: post@juulforlag.no