Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER Fiskeri  
  LovsmlingForSjofolk2018br25mm.jpg
Varenavn   Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler - nyeste utgave      
Lydbøker   Varetype bok        
  Pris kr 598                                                                  Ny utgave september 2018            
Cd-rom   ISBN
978-82-02-60454-7
     
    Forfattter Tor Erik Jensen (red.)        
Video Antall sider 705            
    Språkform bm, engelsk            
Plansjer   Innbinding heftet            
           
AquaLingua   Denne lovsamlingen inneholder de viktigste lovene, forskriftene og reglene som gjelder til sjøs.           
    Den er et nødvendig redskap for sjøfolk, ansatte i skipsfartsnæringen og studenter i maritime utdanninger.            
    Samlingen er ajourført og oppgradert med nye regler som er kommet til siden forrige utgave.             
Om forlaget              
    Dagens internasjonalisering krever at det maritime regelverket finnes på engelsk. Derfor inneholder             
Lenker   samlingen engelsk oversettelse av de lover, forskrifter og regler hvor dette er tilgjengelig.             
               
Startsiden   Lovsamlingen er redigert av høgskolelektor Tor Erik Jensen. Han er cand.jur/Executive MBA.             
    Jensen underviser studenter på bachelor- og masternivå i sjørett, både i Norge og utlandet.            
Juul forlag   Han har tidligere praksis fra shipping.             
Blinken 16                
1349 Rykkinn   Innholdsoversikt                  
Tlf. 67 13 21 68                
post@juulforlag.no   Bestill på Tips andre om denne boka              
www.juulforlag.no   post@juulforlag.no              
Organisasjonsnr:   tlf 67 13 21 68              
984676867 mva   eller postadressen              
Bank kontonr.:                  
5134.06.17162 Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg          
  Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.          
  Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse           
                 
31.08.2018   webmaster: post@juulforlag.no      
               
Innhold / Contennt            
           
1. Skip og sikkerhet / Ship and Safety         
  Lov om sjøfarten (sjøloven) LOV-1994-06-24-39                                                                              
The Norwegian Maritime Code of  24 June, 1994, No  39          
  Lov om skipssikkerhet - Skipssikkerhetsloven LOV-2007-02-16-9                                                 
Act of  16 February 2007 No  9 relating to ship safety and security (Ship Safety and Security Act)                                                                                                                                         
  Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen FOR-1975-12-01-5 (Sjøveisreglene)              
Regulations of  1 December 1975 No  5 for preventing collisions at sea (Rules of  the Road at Sea)                                                                                                                                          
  Forskrift om bruk av skipsarrest om bord på norske skip  FOR-2009-08-06-1032          
  Regulations of  6 August 2009 No  1032 on the use of  prison cells on board Norwegian ships              
  Forskrift om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler  om bord på skip og fyttbare boreinnretninger (sikkerhetsforskriften - FOR-2004-06-22-972)                                                                                                                                                
Regulations of  22 June 2004 No  972 on security, anti-terrorism and anti-piracy measures and the use of  force on board ships and mobile offshore drilling units (Security Regulations)                                                                                                                         
  Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og fyttbare innretninger (FOR-2014-09-05-1191)                                                                                                                      
  Regulations of  5 September 2014 No  1191 on a safety management system for Norwegian ships and mobile offshore units                                                                                                                    
 
Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fskefartøy mv (FOR-2016-12-16-1770)                                                                                                            
       
  Regulations of  16 December 2016 No  1770 on safety management for small cargo ships, passenger ships and fshing vessels, etc  (REG-2016-12-16-1770)        
           
 
2. Bemanning/ Manning 
       
Lov om stillingsvern mv  for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven - LOV-2013-06-21-102)                                                                                                                                              
Act of  21 June 2013 No  102 relating to employment protection, etc  for employees on board ships (Ship Labour Act)                                                                                                   
  Forskrift om skipsarbeidslovens virkeområde (FOR-2013-08-19-990)                                        
  Regulations of  19 August 2013 No  990 on the scope of  application of  the Ship Labour Act          
  Forskrift om bemanning av norske skip (bemanningsforskriften 2009 - FOR-2009-06-18-666 )                                                                                                                                               
  Regulations of  18 June 2009 No  666 on the manning of  Norwegian ships (Manning Regulations 09)            
  Forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv (FOR-2007-06-26-705)                                                                                                                                                
Regulations of  26 June 2007 No  705 on hours of  work and rest on board Norwegian passenger and cargo ships, etc                                                                                       
         
3. Skipsregistrering / Registration, name etc.                                                                                             
  NIS-loven - NISl  Lov om norsk internasjonalt skipsregister  (LOV-1987-06-12-48)                    
Act of  12 June 1987 No  48 relating to a Norwegian International Ship Register (NIS)                                                                                                                                                        
  Forskrift om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) (FOR-1992-07-30-592)                                                                                                                            
Regulations of  30 July 1992 No  592 on the registration of  ships in the Norwegian International Ship Register (NIS)                                                                                                        
  Forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister (FOR-1992-07-30-593)                
Regulations of  30 July 1992 No  593 on the registration of  ships in the Norwegian Ordinary Ship Register (NOR)             
  Forskrift om skips navn, kjenningssignal mv  Forskrift om skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv  (Nr  754  2002-06-27)                                                                     
Regulations of  27 June 2002 No  754 on ship’s name, call sign, marking and home port, etc                                                                                                                                                   
               
4. Myndighetskontroll / Exercise of  Authority                                                                                               
  Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven LOV-1967-02-10            
  Act relating to procedure in cases concerning the public administration (Public Administration Act – Act 1967-02-10- )                                                                                              
  Forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs (FOR-2008-06-27-744)                                                                                                                          
Regulations of  27 June 2008 No  744 on the obligation to notify and report marine accidents and other incidents at sea                                                                                                     
  Forskrift om havnestatskontroll (FOR-2014-11-24-1458)                                                                 
  Regulations of  24 November 2014 No  1458 on port State control                                                 
  Forskrift om kontroll med roroferger, hurtiggående passasjerfartøyer uansett fagg i rutetrafkk (vertsstatskontroll FOR-2001-03-20-373 )                                                                       
  Regulations of  20 March 2001 No  373 on the control of  ro-ro ferries and passenger high-speed craft in regular service, regardless of  fag (host State control)                                       
             
  5. Forurensing / Pollution                                                                                                                                 
Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og fyttbare innretninger (FOR-2012-05-30-488)                                                                                                                                                
Regulations of  30 May 2012 No  488 on environmental safety for ships and mobile offshore units                                                                                                                                          
  Utdrag fra forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften FOR-2004-06-01-931)              
  Regulations of  1 June 2004 No  931 on pollution control (Pollution Regulations) (excerpts from the Regulations)                                                                                                            
             
  6. Straff  / Punishment                                                                                                                                        
  Lov om straff  (straffeloven LOV-2005-05-20-28 utdrag)                                                                   
  Forskrift om skipsførerens og rederiets plikter i tilfelle straffbare handlinger av alvorlig art begås om bord og melding om savnede personer (FOR-2005-03-01-235)                   
  Regulations of  1 March 2005 No  235 on the obligations of  the master and company in the event that a criminal offence of  a serious nature is committed on board ship, and on notifcation of  missing persons                                                                                                
  Forskrift om fastsettelse og gjennomføring av overtredelsesgebyr etter lov 16  februar 2007 nr 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) §55 og §56 FOR-2007-07-02-852                   
  Regulations of  2 July 2007 No  852 on the determination and implementation of  violation fnes pursuant to the Act of  16 February 2007 No  9 relating to ship safety and security (Ship Safety and Security Act) sections 55 and 56                                                       
  Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i henhold til skipssikkerhetsloven § 50 (FOR-2008-12-31-1587            
  Regulations of  31 December 2008 No  1587 on the determination of  coercive fnes pursuant to the Ship Safety and Security Act section 50                                                                   
             
  Opp